Sluit jij je ook aan bij het BENEFIT project om mee te bouwen aan een nationaal ecosysteem dat gezond leven aantrekkelijk maakt? 

Een gezonde leefstijl ligt ten grondslag aan adequaat cardiovasculair risicomanagement. Echter, huidige initiatieven om een gezonde leefstijl te bevorderen zijn maar mondjesmaat met elkaar verbonden en betrekken vaak niet de omgeving van de patiënt. Om dit op te lossen hebben cardiologen, neurologen, huisartsen, wetenschappers, ondernemers, en patiënten zich verenigd in het BENEFIT project.

Ons doel is een nationaal ecosysteem te creëren waarin evidence-based interventies om een gezonde leefstijl te bevorderen zijn ingebed in een systeem dat mensen beloont voor het ondernemen van acties die bijdragen aan zo’n gezonde leefstijl. Het centrale element van dit ecosysteem is een geavanceerd loyaliteitsprogramma dat mensen aanspoort om langdurig gezond te leven. Weg met het opgestoken vingertje: juist het belonen van een gezonde leefstijl werkt stimulerend! Het ecosysteem dat wij voorzien verbindt publieke en private partijen, integreert bestaande zorg- en leefstijlprogramma’s, heeft een toekomstbestendige financiering, en wordt voortdurend door wetenschappelijke inzichten gevoed. BENEFIT for all!

     Projectleiding

Prof. Dr. Andrea Evers

Andrea Evers is hoogleraar gezondheidspsychologie aan de Universiteit Leiden en hoofd van de afdeling Gezondheids-, Medische en Neuropsychologie en als projectleider betrokken bij het Benefit project. Ze promoveerde in 2003 aan de Radboud Universiteit (cum laude). In 2011 werd ze benoemd als hoogleraar psychobiologie van somatische aandoeningen aan de Radboud Universiteit en in 2013 werd ze hoogleraar gezondheidspsychologie aan de Universiteit Leiden. Ze ontving verschillende prestigieuze onderzoekssubsidies van de Nederlandse vereniging voor wetenschappelijk onderzoek NWO (bijv. Veni 2004, Vidi 2008, Vici 2017) en de Europese Research Council (bijv. ERC Consolidator Grant 2013). Ze is tevens klinische psycholoog BIG en supervisor bij de Vereniging voor Cognitieve en Gedragstherapie (VGCT).

Dr. Veronica Janssen

Veronica Janssen is medisch psycholoog in het Hart Long Centrum van het LUMC en onderzoeker aan de afdeling Gezondheids-, Medische en Neuropsychologie van de Universiteit Leiden. Zij begeleidt hartpatiënten (en hun partners) na het doormaken van een hartinfarct, bijvoorbeeld bij somberheid, angst, langdurige vermoeidheid, of leefstijlproblematiek. In 2012 promoveerde zij op het onderwerp “Effects of a Self-Regulation Lifestyle Program for Post-Cardiac Rehabilitation Patients”. In dit onderzoek ontwikkelde en evalueerde zij een zelfmanagementprogramma voor hartpatiënten gericht op het volhouden van een gezonde leefstijl. Voor de Hartstichting ontwikkelde zij een groepsprogramma voor hartpatiënten gericht op het omgaan met angst en depressie. Tevens is zij betrokken bij verschillende landelijke beleids- en kwaliteitscommissies op het gebied van de cardiale zorg.

Dr. Roderik Kraaijenhagen

Roderik Kraaijenhagen is praktiserend cardioloog en gepromoveerd in de vasculaire geneeskunde aan de universiteit van Amsterdam. Hij was tot 2016 voorzitter van de Commissie Cardiovasculaire Preventie en Hartrevalidatie van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (CCPH-NVVC), is nationaal coördinator preventie voor de European Society of Cardiology en is lid van diverse richtlijn commissies op het gebied van preventie van hart- en vaatziekten. Daarnaast is hij medisch directeur en mede- oprichter van het NIPED (kennisinstituut op het gebied van preventie en e-Health). Sinds kort heeft hij samen met Sabine Pinedo, zijn echtgenote, internist en ondernemer, Vital10 opgericht.

     Gebruikerscommissie

De gebruikerscommissie bestaat uit experts die belang hebben bij de resultaten van het onderzoek, en die zelf niet betrokken zijn bij de uitvoering daarvan. Denk hierbij aan (potentiële) patiënten, (potentiële) zorgverleners, en (potentiële) financiers. De gebruikerscommissie geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies op de voortgang van het project, en op zowel de wetenschappelijke als implementatie aspecten van dit project. Deze rol van de gebruikerscommissie waarborgt de aansluiting van het BENEFIT programma op de wensen van de eindgebruiker.

Mr. Margo Weerts

Margo Weerts is opgeleid als jurist, partner bij Verbinden met zorg en voorzitter van de gebruikerscommissie. Ze heeft zich de afgelopen 20 jaar in een maatschappelijke en eindverantwoordelijke functie op het terrein van zorg en welzijn ingezet waarin ze vorm gaf aan organisaties in een turbulente omgeving. In deze functies ging het steeds om stem geven aan kwetsbare groepen en het professionaliseren en zo nodig herstructureren van de ondersteunende organisatie. Resultaten heeft ze geboekt op het terrein van empowerment van de patiënt (diverse activiteiten op het terrein van zelfmanagement), programmatische zorg (landelijke transmurale afspraken), ketenzorg (zorgstandaarden) en samenwerking tussen organisaties (federatievorming en fusies).

     Projectcoördinatie

Dr. Mike Keesman

Mike Keesman is als postdoc betrokken bij het BENEFIT project en coördineert het wetenschappelijk onderzoek.

Joost Mathijssen

Joost Mathijssen vormt de brug tussen professional en IT’er, en coördineert de ontwikkeling van het BENEFIT platform.

Eric Brenninkmeijer

Eric Brenninkmeijer is samen met Joost het aanspreekpunt voor de Zorg- & Business partners van het BENEFIT project.

     Werkpakketten

Het BENEFIT ecosysteem wordt continue gevoed door wetenschappelijke inzichten. Dit hebben we onderverdeeld in 5 werkpakketten.

WP1 – Leefstijlverandering op individueel niveau

Bestaand onderzoek heeft de effectiviteit van een cognitieve-gedragsmatige benaderingen bij individuele leefstijlprogramma’s en de verbetering van de fysieke en geestelijke gesteldheid aangetoond onder verschillende emotionele, fysieke en lichamelijke condities. Dit project richt zich op de agile ontwikkeling, uitrol, en evaluatie van een digitaal platform dat is gebaseerd op de evidence-based leefstijlfactoren. Belangrijk hierbij is het evalueren van het effect van de verschillende vormen van geautomatiseerde-en persoonlijke coaching op het gebied van leefstijl en de ontwikkeling van het platform voor de verschillende gebruikersgroepen.

Promotoren Universiteit Leiden: prof. dr. Andrea Evers, dr. Veronica Janssen, dr. Mike Keesman en prof. dr. Douwe Atsma (Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)).
Promovendus: Talia Cohen Rodrigues.

WP2 – Leefstijlverandering op omgevingsniveau

Beloningsystemen zijn vaak effectief gebleken om gedragsverandering te bevorderen. Haar effectiviteit werd voor het eerst bewezen in de behandeling naar drugsmisbruik. Sindsdien zijn stimulans gebaseerde interventies succesvol toegepast op vele andere gebieden van gedragsverandering, variërend van stoppen met roken, opkomst bij (zorg)afspraken en de therapietrouwheid van de patiënt. Dit project richt zich op de agile ontwikkeling, uitrol, en evaluatie van de op het stimulans gebaseerde systeem van het BENEFIT-programma. Belangrijke taken omvatten het bepalen van de meest efficiënte beloningsstructuur, het verrichten van onderzoek op gebied van de gaming principles en het testen van het effect van het beloningsprogramma op leefstijl verandering.

Promotoren Universiteit Leiden: prof. dr. Andrea Evers, dr. Veronica Janssen, dr. Mike Keesman en Hareld Kemps, MD PhD (Maxima Medisch Centrum).
Promovendus: David de Buisonjé.

WP3 – Data science

In het BENEFIT-project zullen drie grote datastromen worden ontvangen welke samengevoegd dienen te worden: (1) evaluaties van leefstijl- en risicofactoren verzameld als onderdeel van de zorg, (2) levensstijlvragenlijsten en data over digitaal platformlogboek verzameld voor onderzoeksdoeleinden, en (3) aanwezig- / afwezigheid bij afspraken en de technologische data van diverse wearables, de basis waarop de BENEFIT loyalty punten zullen worden toegewezen. Dit project faciliteert de data voor de andere onderzoeksprojecten en richt zich op de (klinische) dataverzameling en technologische issue, zoals databeheer, dataopslag en data infrastructuur. Belangrijke taken omvatten het creëren van een infrastructuur voor het verzamelen en de opslag van data, het faciliteren van de data uitwisseling tussen systemen, aggregatie van data en FAIR-databeheer.

Universiteit Leiden: prof. dr. Andrea Evers, dr. Veronica Janssen, prof. dr. Wessel Kraaij, prof. dr. Joost Kok, Ricardo Cachucho, dr. Mike Keesman en prof. dr. Douwe Atsma (LUMC).

WP4 – Succesfactoren voor implementatie

Onze implementatiepartners behandelen gezamenlijk meer dan honderdduizend mensen met een (verhoogd risico op) cardiovasculaire ziekte. Een belangrijke kracht van het BENEFIT consortium is dat zowel eerstelijns, tweedelijns als publieke partners samen zijn verenigd. Dit project richt zich op de voorwaarden van duurzame implementatie. Belangrijke taken omvatten het identificeren van de (risico) factoren voor de verspreiding en het opschalen van het programma, identificeren van de voorwaarden voor continuïteit binnen de eerste- en tweedelijns preventiezorg, ontwikkeling van een maatwerk implementatie strategie en evaluatie van het implementatieproces.

Promotoren Universiteit Leiden: prof. dr. Andrea Evers, dr. Veronica Janssen, dr. Mike Keesman en prof. dr. Wilma Scholte op Reimer (Academisch Medisch Centrum-Universiteit van Amsterdam)
Promovendus: Renée IJzerman

WP5 – Co-creatie

De CeHRes-Roadmap, gericht op de gebruiker en belanghebbende, zal worden gehanteerd als kader voor de ontwikkeling en verfijning van de elementen van het digitale platform en het beloningssysteem. De CeHRes-Roadmap is een evidence-based methode die een participerend ontwerpproces weerspiegelt, waarbij representatieve belanghebbenden (bijv. patiënten, patiënt organisaties, huisartspraktijken, ziekenhuizen, revalidatiecentra, zorgverzekeraars, zakelijke partners) deelnemen aan alle stadia van de ontwikkeling en evaluatie van het BENEFIT-programma. Dit project richt zich op de co-creatie en evaluatie met belanghebbenden en eindgebruikers, bedrijfsmodellering en strategische beslissingen. Verder zal de kosten efficiëntie en het realtime gebruik van het digitale platform worden geëvalueerd (procesanalyse).

Universiteit Leiden: prof. dr. Andrea Evers, dr. Veronica Janssen, dr. Mike Keesman.
Universiteit Twente: prof. dr. Lisette van Gemert-Pijnen, dr. Floor Sieverink, dr. Jobke Wentzel.

Verbinden, vertrouwen, en versterken

Een gezonde leefstijl ligt ten grondslag aan adequaat cardiovasculair risicomanagement. Echter, huidige initiatieven om een gezonde leefstijl te bevorderen zijn maar mondjesmaat met elkaar verbonden en betrekken vaak niet de omgeving van de patiënt. Om dit op te lossen hebben cardiologen, neurologen, huisartsen, wetenschappers, ondernemers, en patiënten zich verenigd in het BENEFIT project. Het ecosysteem dat wij voorzien verbindt publieke en private partijen, integreert bestaande zorg- en leefstijlprogramma’s, heeft een toekomstbestendige financiering, en wordt voortdurend door wetenschappelijke inzichten gevoed. Doe je ook mee? BENEFIT for all!